Selv-bestemmelse over kunstneriske fag

DGS mener, at valget af kunstneriske fag burde være op til den enkelte elev. Dette er vigtigt, da andet ville umyndiggøre eleverne og svække deres selvbestemmelse. Derudover har eleverne ofte en højere faglighed og trivsel i de fag, de selv har haft indflydelse på valget af. På flere gymnasier er det kunstneriske fag låst sammen med studieretningen. Dette ønsker DGS at ændre, således at man opnår selvbestemmelse over valget af sit kunstneriske fag.


B-niveau valgfag på hinanden følgende år

I DGS vil vi gerne arbejde hen imod at de studerende får mulighed for at have deres valgfag, såfremt disse er på B-niveau, i 2 på hinanden følgende år. Dette gør vi på baggrund af, at et år hvor man ikke har et fag kan betyde at en masse faglig viden vil gå tabt, og dette kan skade den studerendes udbytte af faget.


Tværfaglighed i gymnasiet

Da vi i DGS mener at tværfaglighed, metodetænkning og gruppearbejde er essentielt for undervisningens virkelighedsrelevans, mener vi også at disse elementer bør have et særskilt fokus i gymnasiet. Derfor er det også DGS’s opgave at fremme disse elementer i debatten om fremtidens gymnasium. Disse elementer skal indtænkes i den daglige undervisning, og lærerne skal så vidt muligt arbejde på at kombinere fag når det giver meningen for undervisningens emner.

 

Da vi i DGS mener at tværfaglighed, innovation, metodetænkning og gruppearbejde er essentielt for undervisningens virkelighedsrelevans, mener vi også at disse elementer bør have et særskilt fokus i gymnasiet. Derfor er det også DGS’ opgave at fremme disse elementer i debatten om fremtidens gymnasium. Dette kunne komme til udtryk ved nytænkning af det nuværende AT-system. Dog skal der i det tilfælde tages højde for de åbenlyse svagheder i det nuværende AT-system, blandet andet manglende overskuelighed, relevans, og metoder der ikke giver mening i forhold til tilsvarende universitetsfag.


En af de mest mærkbare ændringer vi den seneste tid har stået over for, har været implementeringen af gymnasiereformen, hvor skolerne har været tvunget til at nedlægge studieretninger. Mange skoler igennem flere år har opbygget lokalt samarbejde og udveksling på baggrund af studieretningsfagene. Omlægningen har ikke kun resulteret en reduktion af selve studieretningerne, men er også et middel for at målstyre elever mod specifikke fag. I stedet for at mindske valgfriheden og ensrette elever, ønsker DGS at give skolerne bedre mulighed for at udbyde lokale studieretninger med en særlig profil, da de er med til at give klasserne identitet. Der er allerede nu mulighed for at søge dispensation, men desværre er der meget få skoler der får mulighed for det i dag.

Hæv antallet af lokale studie-retninger


DGS er træt af diskursen om oldtidskundskab, fordi oldtidskundskab stadig er nødvendigt for forståelsen af den vestlige civilisation, og hvordan denne agerer over for resten af verden. Oldtidskundskab er meget mere end søjler, krukker og skulpturer. Oldtidskundskab er grundforståelse i hvorfor vi tænker som vi gør, hvorfor vi handler som vi gør og hvordan vi tænker et samfund. Derfor går vi i DGS ind for, at Oldtidskundskab er kommet for at blive, og at man skal bruge faget til at prioritere dannelse.

Oldtids-kundskab er stadig aktuelt