DGS’ HF-politik

DGS HF - politik skal bygges op om særligt to principper; nemlig ligeværdighed og mangfoldighed. HF er ikke den nemme vej til studenterhuen, men derimod et alternativ for de elever, der gerne vil have en almengymnasial uddannelse med anderledes rammer end STX. Vejledningen mod HF skal derfor være bedre og de fordomme der måtte eksistere om uddannelsen skal nedbrydes. De forskellige HF-uddannelser Der findes forskellige HF-uddannelser, og det er essentielt, at disse kan afgrænses fra hinanden, da der er forskellige elevtyper, målgrupper, og udviklingsmuligheder inden for hver uddannelse. At der er denne mangfoldighed i uddannelserne, mener vi er en styrke, der skal bibeholdes.

Overordnet kan man skelne mellem tre overordnede former for HF:

  • HF på VUC, som er en gymnasial voksenuddannelse. Disse fagpakker er ofte meget målrettede, og kursisterne er ældre.

  • Den “almindelige” HF, som fungerer som en kortere og ofte også mere målrettet STX-uddannelse. Den kan ofte ligge under samme tag som et STX. Elevgruppen her er i gennemsnittet yngre end på VUC.

  • HF-enkeltfag, er suppleringskurser, som giver HF-eleverne mulighed for helt selv at sammensætte de enkelte fag de har behov for, for at kunne tage den uddannelse, de ønsker.

Der er derudover mulighed for en treårig HF, som giver mere frirum til eleverne. Man har her mulighed for at kunne fx at arbejde ved siden af, tage sig af sine børn eller også modtage ekstra støtte.

Vejledning fra folkeskolen

Vejledningen fra tidligere i uddannelseslivet skal fokusere mere på fordelene ved at vælge den almindelige HF frem for en af de andre gymnasiale uddannelser - med den målsætning at ophæve gældende stereotyper og stigma. Her kan for eksempel nævnes, at HF (i særdeleshed VUC og enkeltfag) bærer en større fleksibilitet i sig i forhold til at imødekomme den enkelte elev, at HF giver en muligheden for at forsætte sin ungdomsuddannelse efter et frafald fra andre uddannelser, eller at HF som koncept ikke indebærer årskarakterer og derfor er fri for karakterræset. Generelt er der meget fokus på tværfaglighed i HF, og undervisningen er ofte meget konkret og anvendelsesorienteret. Tværfagligheden på HF er altså både let at gå til og brugbar fremadrettet. Vejledningen op til de meget krævende eksaminer i hhv. NF og KS skal dog forbedres, da mange elever her har store problemer. Desuden skal det sikres, at alle faglærere er til stede under NF og KS eksaminer.

Evaluering

På HF gives der ikke årskarakterer. Dette er én af grundene til at uddannelsen udgør et alternativ til det almene gymnasium og derfor kan ramme elevtyper, der ikke finder det almene gymnasium appellerende. Evalueringer skal der dog selvfølgelig være og disse skal forbedres væsentligt på rigtig mange skoler. Mange spises af med et par sætninger på Lectio om deres præstation gennem det seneste semester og det er for uambitiøst. I stedet skal vi have grundige, skriftlige og fremadrettede evalueringer, der fokuserer på muligheder og løsninger i forhold til at forbedre sin præstation i det enkelte fag. Muligheden for at diskutere disse med lærerne skal selvfølgelig være til stede.

Eksaminer

På HF har man rigtig mange eksaminer, da man skal op i alle sine fag. Derfor må det af den enkelte skole sikres, at planlægningen af eksaminerne følger nogle rimelige krav. For eksempel bør der være mindst en dags mellemrum mellem eksaminerne. Desuden bør alle HF’er også have krav på læseferie, for at kunne forberede sig til eksaminerne.

Fravær

Fraværssystemet administreres forskelligt fra skole til skole og på HF resulterer dette i at nogle elever smides ud på et fattigt grundlag, mens andre får alt for lang snor og ender med aldrig at få noget ud af deres uddannelse, fordi man ikke tog fat i dem i tide. Derfor må man specielt på HF, der har en meget broget elevgruppe, prioritere fastholdelsesvejledningen højt. Samtaler, tilknytning af mentorer og lektiehjælp er altid bedre redskaber end skriftlige advarsler, fratagelse af SU og udsmidning. Når fraværet begynder at blive bemærkelsesværdigt på den ene eller den anden måde skal det efterfølgende forløb altså altid foregå med hensyntagen til den enkelte elev og med fokus på løsninger frem for sanktioner.

HF - efter reformen

Fra og med skoleåret 2017 er en ny gymnasiereform trådt i kraft. Dette har bragt markante forandringer på HF-området og derigennem mange nye problemstillinger. DGS mener blandt andet, at det er problematisk, at man har problematiseret vejen til universitetet for HF-eleverne. Med et tillæg på 250 ekstra elevtimer for adgang til universitetet, påfører man et pres til de elever, der bestræber sig på en længere akademisk uddannelse - med den risiko at tabe både mennesker og raffinerede kompetencer på gulvet. DGS finder ikke nødvendigvis konceptet om professionsrettet HF problematisk - kun den begrænsning som affødes. Ydermere mener DGS, at det er kritisabelt, at HF efter reformen opererer med et grundforløbssystem, som mange af HF-eleverne oplever som ”tidsspilde”, eftersom at forløbet opfattes som kvalitetsfattig i sin eksekvering. For HF-eleverne selv ses det som langt mere effektivt at påbegynde sit konkrete linjeforløb fra første dag, da HF-eleverne i forvejen kun har gennemsnitligt 2 år til at affærdige deres respektive pensum. Andre problemstillinger, som reformen medbringer, indebærer et potentielt tab af én af HF’s store styrker - tværfagligheden. Skønt den tværfaglige undervisning er bibeholdt i selve uddannelsesforløbet, så er den afskaffet i forhold til eksterne eksaminer. Dette betyder, at man ved eksamen i KS og NF ender med at trække ét fag fra henholdsvis KS- og NF-faggruppen, hvorved tværfagligheden potentielt kan sættes over styr.

Vedrørende KS- og NF-faggrupperne så afholdes der dog en intern prøve, der har til det formål at substituere for den manglende tværfaglighed ved den eksterne eksamen. Den interne prøve finder DGS dog yderst kritisabel fordi, at denne prøve er censorløs og tilmed tæller for halvdelen af den endelige karakter ved fagets afslutning.

Afslutning

Afslutningsvist mener DGS’ og DGS’ HF-udvalg, at HF-uddannelsen er et koncept med et uhyre stort potentiale. Men dette potentiale er sat under pres. Vi (HF-udvalget) mener derfor, at det for organisationen bør være en prioritet at arbejde kritisk for at sprede kendskabet til de komplikationer som den nye gymnasiereform medbringer. DGS har historisk underrepræsenteret HF, og det SKAL ændres - nu mere end nogensinde på baggrund af reformen.


VUC’s ønsker i forhold til deres uddannelses-form

2-årig HF på STX skal være adskilt fra HF & VUC.

Dette udgangspunkt vil lægge til grundlag for den kommende udtalelse. Med det in mente ønsker vi at understrege, at VUC primært appellerer til en moden og meget beslutsom målgruppe af voksne mennesker.

Disse mennesker vil gerne sidestilles med deres undervisere, så de kan stille kritiske og velovervejede problemstillinger, som i sidste ende vil gavne underviserens og elevens kompetencer. Den øgede respekt vil uden tvivl også øge elevernes engagement. Vi ønsker også, at man i samarbejde med sin uddannelsesinstitution omkring fraværsordning, kan finde frem til en fælles løsning der bedst gavner læringsmiljøet. Vi ønsker, at de studerende kommer i en nær dialog med deres undervisere, så man ikke bliver bortvist på et uhensigtsmæssigt grundlag. Grundfilosofien er studieaktivitet og engagement frem for fravær.

I sidste ende kender VUC-eleven sig selv bedst, og kan derfor vurdere sine kompetencer og sit engagement. Derfor vil VUC gerne have langt mere frie rammer, som minder om dem på universiteterne, så vi i fællesskab med underviserne, eleverne og den lokale ledelse kan skabe et varieret og samfundsgavnligt billede af et dannet menneske.

På VUC ønsker vi ikke en decideret aldersbegrænsning. Vi ønsker derimod, at studievejlederne laver en grundig kompetencevurdering af eleven, så vi kan forsikre et værdigt og anstændigt undervisningsmiljø, for alle der deltager på baggrund af deres vilje til at udvikle sig, glæden for at lærer og ønsket om at udvikle sig.


Stop fordomme mod HF

HF som uddannelsesinstitution er ofte set som værende en sidste løsning for de fagligt svage elever. I DGS vil vi gerne fjerne diskursen om, at HF er en ”taber-uddannelse”. Som HF-elev og enkeltfagskursist bliver man ofte mødt med ideen om, at man ikke er god nok til en ”rigtig” uddannelse. Dette afspejles også i regeringens nye gymnasiereform, hvor adgangskravet til HF er et karakterpoint lavere end STX. Derudover kræves der af HF’ere en ekstra undervisningspakke for at kunne læse på universitetet. Denne forestilling om HF præger desværre også elever på andre uddannelser, der på samme måde som regeringen ikke anerkender HF som en legitim uddannelse. HF er en uddannelse som er meget forskellig fra STX. Den har en helt anden struktur, og et andet formål, som er mere relevant for dets elever. Dette gør ikke uddannelsen irrelevant, men tværtimod et fornuftigt alternativ for de elever, der ikke ville passe ind i en STX. Derfor mener DGS, at det er vigtigt at bryde op med det nuværende syn på HD-uddannelserne.