Opfordring til forsøgs-ordning med anonyme afleveringer

Vi i DGS mener, at man bør opfodre til en forsøgsordning med anonyme afleveringer. Der ønskes at afprøve en forsøgsordning, der giver mulighed for at undersøge afleveringernes bedømmelsesproces for at kunne udvikle en mere konstruktiv og objektiv evaluering med hensyn til elevens aktuelle faglighed. Det kan give mulighed til en mere akkurat repræsentation af evalueringen ift. en eksamenssituation uden en bedømmelse baseret på en forudindtaget opfattelse af elevens faglighed.

Med denne undersøgelse mener vi, at vi kan danne et indblik ind i, hvorvidt bedømmelsesprocessen påvirkes af lærerens forudindtagede billede af eleven.


Lektier gives mindst 48 timer for modulet

I DGS mener vi, at gymnasieeleverne skal have mulighed for at planlægge deres egen tid. Hvad enten begrundelsen er deltagelse i aktiviteter ud over skolen som fx fritidsjob, fritidsaktiviteter, politisk arbejde eller mindre fagligt overskud har man ret til i ordentlig tid at vide, hvilke lektier og afleveringer man har for. Derfor opfordrer DGS til, at gymnasiernes ledelser vedtager en regel om, at alle lærere skal uploade lektier (altså alt andet hjemmearbejde end afleveringer) på skolens intranet mindst 48 timer før det modul, de er til, finder sted.


24-timers-forberedelse

Elevers eksamens- og prøveformer skal i langt højere grad afspejle den virkelighed de møder i klasselokalerne end de gør i dag. DGS støtter mere virkelighedsnære prøver og eksaminer, hvor Internetadgang, gruppearbejde og 24 timers-forberedelsen er former, der ligner den dagligdag elever møder på skolerne. Karaktererne har stor betydning for den enkelte elevs fremtid, og derfor er det essentielt at karaktererne bliver givet ud fra et mere fair grundlag, som skal være resultat af en eksamensform, som vi kæmper for en mere fair og lige. Eleverne burde ikke kun bedømmes på udkommet af eksamensresultaterne, men også læringsprocessen, så man kan vurdere eleverne på et mere bredt omfang, hvor der er fokus på hvad der er lært frem for, hvad der kan i det konkrete tidsrum eksamenen afholdes.